Świadczymy usługi w zakresie

KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA STARTUPÓW

FUZJI I PRZEJĘĆ Mergers and acquisitions

TWORZENIA ROZWIĄZAŃ LEGALTECH

PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

PRAWA KONKURENCJI I KONSUMENTA

Obszary działalnośći

Prawo rodzinne

Sprawy rodzinne stanowią jedną z głównych specjalizacji naszych Kancelarii Adwokackich. Mamy świadomość , że dotyczą one bardzo wrażliwych kwestii oraz wywierają ogromny wypływ na życie i codzienne funkcjonowanie naszych klientów oraz ich rodzin. Z najwyższą starannością oraz dyskrecją dążymy do ich pozytywnego zakończenia jeszcze na etapie przedsądowym, natomiast podczas postępowań sądowych wykazujemy się dużym zaangażowanie (w szczególności w ramach inicjatywy dowodowej), skrupulatnością i wyczuciem.

W ramach prawa rodzinnego reprezentujemy klientów w sprawach o:

– rozwód i separację;

– zasądzenie, podwyższenie, obniżenie oraz uchylenie obowiązku alimentacyjnego;

– podział majątku wspólnego małżonków;

– uregulowanie/zmianę kontaktów z dziećmi;

– ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej;

– rozstrzygnięcie istotnych spraw dziecka;

– ubezwłasnowolnienie;

Z uwagi na umiejętność zrozumienia wagi i delikatności problemów związanych z prowadzeniem spraw rodzinnych oraz dużą skutecznością w ich rozwiązywaniu, cieszymy się ogromnym zaufaniem naszych klientów, którzy następnie powierzają nam także prowadzenie swoich spraw zawodowym.

Obsługa przedsiebiorców

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga znajomości wielu przepisów prawa.

Świadczymy usługi w zakresie kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców, na wszystkich płaszczyznach prawa. Nasze działania tworzą bezpieczne i niezawodne rozwiązania prawne, które dają podstawę do stabilnego rozwoju przedsiębiorstwa.

Dzięki szerokiej specjalizacji, zapewniamy obsługę prawną na każdy etapie działania przedsiębiorstwa, od założenia i rejestracji po likwidację.

Zapewniamy stałą lub okresową obsługę prawną dla przedsiębiorców, w zakresie której przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy umowy, a także zapewniamy przygotowanie analiz prawnych. Doradzamy w zakresie możliwości polubownego zakończenia sporów, prowadzimy negocjacje, zastępstwo w toku postępowań pojednawczych oraz bierzemy udział w mediacjach. Reprezentujemy przedsiębiorcę w trakcie sporów sądowych, przed Sądami wszystkich instancji, a także w postępowaniach administracyjnych oraz egzekucyjnych. Doradzamy również w zakresie windykacji należności.

Prowadzimy obsługę prawną jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek handlowych, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które działają w różnych dziedzinach biznesu, np. branży elektroenergetycznej, budowlanej, deweloperskiej, sprzedaży internetowej.

Spory sądowe i pozasądowe

Jednym z przedmiotów działalności Kancelarii jest doradztwo oraz reprezentowanie klientów w sporach sądowych i pozasądowych, w zakresie prawa cywilnego oraz gospodarczego. Reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, a także przed sądami arbitrażowymi.

Posiadamy bogatą praktykę i doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych z zakresu sporów prawa spółek, sporów prawa cywilnego – w tym spory na tle wykonywania wszelkiego rodzaju umów (umów handlowych, związanych z realizacją inwestycji budowlanych, dotyczących nieruchomości), a także sporów z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, dotyczące ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, spory z zakresu prawa pracy.

Świadczymy również usługi w zakresie doradztwa oraz uczestnictwa przy prowadzeniu mediacji oraz zawierania ugód, skutecznie dochodząc (broniąc) interesów klientów. Z doświadczenia wiemy, że polubowne porozumienie jest najszybsze i najbardziej korzystne dla klienta, pozwala obniżyć poziom negatywnych emocji oraz utrzymać wzajemne relację pomiędzy stronami konfliktu. Dotychczas reprezentowaliśmy klientów w mediacjach, których przedmiotem sporu były m.in. sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, sprawy pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, podział majątku, dział spadku, a także sprawy rodzinne, w tym o rozwód, separację, ustalenie kontaktów z dzieckiem oraz sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich.

Prawo karne

„Obrońca nie jest narzędziem sądu, lecz czynnikiem ustalenia prawdy” (J. Gallus)

Prowadzenie spraw z zakresu prawa karnego jest istotną dziedziną działalności naszych Kancelarii Adwokackich. Świadczymy obronę w sprawach karnych oraz karno-skarbowych dla osób oskarżonych i podejrzanych. Z doświadczenia wiemy, że istotnym dla sprawy jest udział obrońcy na każdym etapie postępowania, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego oraz podczas procesu karnego przed Sądem.

Specjalizujemy się w obronie oskarżonych w sprawach o przestępstwa (również w obronie obwinionych w sprawach o wykroczenia).

Zajmujemy się prowadzeniem spraw w postępowaniu wykonawczym, m.in. o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia kary pozbawienia wolności, o zezwolenie na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (SDE).

Odważnie reprezentujemy interesy Klientów, traktując prawo do obrony jako podstawową gwarancję rzetelnego procesu karnego.

Świadczymy również pomoc prawną dla osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa. Reprezentujemy pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych, pomagając w ochronie ich praw w postępowaniu karnym.